Přejít k hlavnímu obsahu

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Praha: 29. 11. 2021
Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 146687/2021/KUSK
Spisová značka: SZ_048000/2021/KUSK
Vyřizuje: Mgr. Petra Belešová /l. 808
Značka: OŽP/Bel


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o změně stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce


Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 115 odst. 19 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona a ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, právnické osobě

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3138/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953

mění

podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK, rozsah činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce (dále jen „OPVZ VN Švihov“) zakázány, či omezeny. OPVZ VN Švihov bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Kutná Hora, č.j. Vod. 1207/72, ze dne 28. 4. 1972, ve znění dalších rozhodnutí (rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha, č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988 a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014).

Navrhovaná změna zní takto:

č.j.: 146687/2021/KUSK strana 2 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
a) část V., bod 3), písm. „j“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014

Na území ZDOVZ se zakazuje:

Stávající text
Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a
skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných
staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod.

Návrh změny
Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a
skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných
staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod, dále pak
terénních úprav s výjimkou těch, které slouží k zadržování vody v krajině a těch, které se
provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu.
b) část V., bod 3), písm. „m“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014

Na území ZDOVZ se zakazuje:

Stávající text
Provádění staveb, zařízení a činností, zejména terénních úprav, zemních prací a vrtných
prací, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže nebo
zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod.

Návrh změny
Provádění staveb, zařízení a činností, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou
vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod, s výjimkou
staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, staveb občanské vybavenosti, a
k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury, pokud
jejich realizací a provozem nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být
ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
c) část B) ochranná opatření v jednotlivých pásmech rozhodnutí Stč. KNV Praha,
odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne
30. 11. 1988

Stávající text
- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení
vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 3 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.
- Pro stavby jiného druhu a účelu platí ve vnitřním PHO 2. st. stavební uzávěra, která se týká zejména:
a) rekolaudací a přestavby stávajících nebytových objektů na objekty pro individuální rekreaci občanů, nebo hromadnou rekreaci organizací,
b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení.

Návrh změny
Ve vnitřním ochranném pásmu II. stupně lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
d) kapitola IV., bod 4. „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“

Stávající text
- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.

Návrh změny
V ochranném pásmu II. stupně vnitřního (PHO 2a stupně) lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
e) kapitola IV., odst. 6, písm. b) „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“
Vypuštění textu
b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 4 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK žádost o změnu stanoveného ochranného pásma vodního zdroje (změna rozsahu činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu zakázány, či omezeny) vodárenské nádrže Švihov na Želivce od státního podniku Povodí Vltavy, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953 (dále jen „navrhovatel“). Návrh na změnu stanoveného OPVZ VN Švihov na Želivce navrhovatel předložil z důvodu umožnění realizace staveb občanského vybavení, staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, a k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury a dále terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině (včetně terénních úprav realizovaných dle ustanovení § 15b vodního zákona) a těch, které se provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu. Předkládaná změna byla navržena s cílem umožnit rozvoj obcí.
Krajský úřad projednal návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, písemností č.j. 051126/2021/KUSK ze dne 31. 5. 2021. Žádný z dotčených orgánů neuplatnil své připomínky.
Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov na Želivce jsou stanovena podle ust. § 30 vodního zákona, ke speciální ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti tohoto významného vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou. Speciální ochrana vodních zdrojů je nadstavbou nad ochranou obecnou (danou zákonnými ustanoveními) a zvláštní (obdobně danou právními předpisy).
Navrhovatel doložil k žádosti veškeré povinné doklady podle ustanovení § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:
 stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá
 vyjádření správce významného vodního toku Želivka, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá
OPVZ VN Švihov se stanovují v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy (dál jen „OOP“) upravují ustanovení části šesté správního řádu. Opatření obecné povahy představuje institut smíšeného správního aktu s konkrétně vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů. Rozsah ochranných pásem a podmínky v nich se tedy stávají obecně závaznými. Návrh OOP (a následně i vlastní OOP) se doručuje veřejnou vyhláškou a tak, jak je uvedeno níže.
Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručil oznámení o návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č.j. 088514/2021/KUSK ze dne 14. 7. 2021 dle ust. § 25 správního řádu, kterou současně vyvěsil po dobu minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bylo oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 5 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
dálkový přístup. Dále byla veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy vyvěšena též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká a obsahovala informaci o tom, že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného ochranného pásma (změnou rozsahu činností, které jsou ve stávajícím OPVZ VN Švihov zakázány, či omezeny) přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu. Krajský úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádné připomínky.
Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán oznámí toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, uvedených v rozdělovníku. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Petra Belešová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

VYVĚŠENO: SEJMUTO:
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 6 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Rozdělovník:
K vyvěšení po dobu 15 dnů:
Arneštovice 16, 395 01 Pacov
Bácovice 23, 393 01 Pelhřimov
Bělá , č.p. 34,393 01 Pelhřimov
Bernartice, Bernartice 39, 257 65 Čechtice
Blažejovice, Blažejovice 38, 257 68 Dolní Kralovice
Borovnice 30, 257 65 Čechtice
Bořetice 33, 395 01 Pacov
Buřenice 22, 395 01 Pacov
Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz
Čáslavsko 21, 395 01 Pacov
Čechtice, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Čelistná, č.p. 14, 393 01 Pelhřimov
Červená Řečice 19, 394 46 Červená Řečice
Čížkov 53, 393 01 Pelhřimov
Děkanovice 17, 257 68 Dolní Kralovice
Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov
Dobrá Voda u Pacova 31, 395 01 Pacov
Dolní Kralovice, nám. Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice
Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Dolní Pohleď, Dolní Pohleď 11, 285 22 Dolní Pohleď
Důl 31, 395 01 Pacov
Dunice 12, 257 68 Dolní Kralovice
Eš 41, 395 01 Pacov
Hněvkovice, Hněvkovice 116, 582 94 Hněvkovice
Hojanovice, Hojanovice 50, 396 01
Horka II, Horka 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Horní Paseka, Horní Paseka 46, 584 01 Horní Paseka
Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník
Hořice, Hořice 47, 396 01
Hulice, Hulice 33, 257 63 Hulice
Chmelná 13, 257 65 Čechtice
Chýstovice 41, 395 01 Pacov (část Chýstovice a Jedlina)
Chyšná 33, 395 01 Pacov
Ježov, 396 01 Ježov
Kaliště, Kaliště 92, 394 51
Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova
Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52, 582 92 Kamenná Lhota
Keblov, 75, Keblov, 257 65
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 7 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Koberovice, Koberovice 42, 394 59 Koberovice
Košetice 146, 394 22 Košetice
Kouty, Kouty 19, 584 01 Kouty
Kožlí, Kožlí 156, 582 93 Kožlí
Křelovice 67, 394 45 Křelovice u Pelhřimova
Křešín 42, 394 24 Křešín u Pacova
Křivsoudov 1, 257 65 Čechtice
Kuňovice 7, 257 65 Čechtice
Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Lesná 35, 395 01 Pacov
Libkova Voda 61, 394 62 Libkova Voda,
Litohošť 39, 395 01 Pacov
Loket 66, 257 65 Čechtice
Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec u Pacova
Martinice u Onšova 19, 395 01 Pacov
Mezná 40, 393 01 Pelhřimov
Miřetice 5, 257 65 Čechtice
Mnichovice, 97, Mnichovice, 257 65
Načeradec 152, 257 08 Načeradec
Nová Buková 48, 393 01 Pelhřimov
Obrataň 204, 394 12 Obrataň
Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Onšov, Onšov 10, 395 01 Pacov
Pacov, náměstí svobody 320, 395 01 Pacov
Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Píšť, Píšť 4. 396 01 Humpolec
Pošná 51, 395 01 Pacov
Pravonín 156, 257 09 Pravonín
Proseč pod Křemešníkem 19, 393 01 Pelhřimov
Putimov 47, 393 01 Pelhřimov
Rovná 46, 395 01 Pacov
Rynárec 24, 394 01 Rynárec
Řečice, Řečice 37, 396 01 Řečice
Samšín 38, 395 01 Pacov
Sedlice, Sedlice 67, 396 01 Humpolec
Senožaty 166, 39456 Senožaty
Snět, Snět 64, 257 68 Dolní Kralovice
Strojetice, 95, Strojetice, 257 65
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 8 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice
Svépravice 60, 393 01 Pelhřimov
Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Syrov 13, 396 01 Humpolec
Šetějovice, Šetějovice 8, 257 68 Šetějovice
Tomice, Tomice 32, 257 68
Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, Trhový Štěpánov, 257 63
Útěchovice 25, 395 01 Pacov
Útěchovičky 39, 395 01 Pacov
Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Veselá 31, 39470 Kamenice nad Lipou
Věžná 1, 395 01 Pacov
Vlastějovice, Vlastějovice 75, 285 23 Vlastějovice
Vojslavice, Vojslavice 40, 396 01 Vojslavice
Vokov 38, 393 01 Pelhřimov
Vyklantice, Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice
Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov
Zajíčkov 47, 393 01 Pelhřimova (část Zajíčkov a část Rovná)
Zlátenka 11, 395 01 Pacov
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Želiv, Želiv 320, 394 44 Želiv
Žirov 30, 393 01 Pelhřimov
Doručí se do vlastních rukou:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Dále obdrží
MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01, DS: zbjbfmb
- Odbor životního prostředí
- Odbor výstavby a územního plánování
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01, DS: ugqb3nb
- Odbor životního prostředí
- Odbor výstavby
- Oddělení silničního hospodářství
MěÚ Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01, DS: xbtbhcm
- Odbor životního prostředí a památkové péče
- Odbor výstavby
- Odbor dopravy
č.j.: 146687/2021/KUSK strana 9 / 9
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
MěÚ Počátky, stavební úřad, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, DS: icbbbzb
MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22, DS: 6gfbdxd
- Odbor životního prostředí a památkové péče
- Stavební úřad
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Benešov, OŽP, Masarykovo náměstí 100, 256 01
MěÚ Kutná Hora, OŽP, Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
MěÚ Světlá nad Sázavou, OŽP, stavební úřad, nám. Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou
Úřad městyse Čechtice, Stavební úřad, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Obecní úřad Dolní Kralovice, Stavební úřad, nám. Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice
MěÚ Ledeč nad Sázavou, stavební úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
- Odbor veřejné mobility
- Odbor dopravy
- Odbor sekce řízení úřadu a samosprávy (oddělení regionálního rozvoje)
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Na vědomí:
Agrární komora okresu Benešov, Žižkova 360, 256 01 Benešov
Agrární komora Pelhřimov, Myslíkova 48, 395 01 Pacov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové-Nový Hradec Králové
ČR - Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha-Nové Město

Soubory ke stažení