Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 18533/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2021


Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17. září 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 5. října 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 15. března 2022 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. března 2022.


Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Eliška Ferancová pověření číslo 20215065466_2

Podklady předložili:

Ing. Pavel Hájek - místopředseda
Martina Krejčová, BBus, Dis. - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu
19,56 %
Podíl závazků na rozpočtu
6,51 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0,00 %

Komentář: Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2021 dlouhodobou pohledávku ve výši 700 000 Kč

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 16. března 2022
Ing. Eliška Ferancová
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 15. března 2022.
DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
DSO je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
DSO je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 3 strany.
Rozdělovník:
Stejnopis
1x DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště, do datové schránky
1x Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023, zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 5. 10. 2020 dosud, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 13. 10. 2020
- Schválený střednědobý výhled na roky 2021 - 2023 schválen Členskou schůzí Mikroregionu dne 21. 10. 2020 a zveřejněn dne 12. 11. 2020 na internetových stránkách Mikroregionu
- Oznámení o zveřejnění dokumentů, zveřejněno na úředních deskách členských obcí např. Obce Zlátenka
Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2021 schválena Členskou schůzí Mikroregionu dne 21. 10. 2020 a zveřejněna na internetových stránkách Mikroregionu dne 26. 10. 2020
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 29. 3. 2021 dosud, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 25. 3. 2021
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen Členskou schůzí Mikroregionu dne 21. 4. 2021 a zveřejněn dne 26. 4. 2021 na internetových stránkách Mikroregionu
Rozpočtové opatření - č. 2 schváleno Radou Mikroregionu dne 30. 7. 2021 a zveřejněno na internetových stránkách Mikroregionu dne 30. 7. 2021
Pravomoc Rady Mikroregionu schvalovat rozpočtová opatření schválena Členskou schůzí dne 18. 12. 2019
Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření Mikroregionu zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 9. 6. 2021 dosud, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem ze dne 9. 6. 2021
- Závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření Mikroregionu, schválen Členskou schůzí Mikroregionu dne 29. 6. 2021 s výrokem bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 8. 7. 2021
- Účetní závěrka Mikroregionu za rok 2020 schválena Členskou schůzí Mikroregionu dne 21. 4. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 30. 9. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 30. 9. 2021
Rozvaha - sestavená k 30. 9. 2021
Příloha rozvahy - sestavená k 30. 9. 2021
Účetní deník - Výpis zápisů za období leden až červen účet 901 a 028, položka 6122 a 5137
Kniha došlých faktur - Hlavní kniha faktur k datu 30. 9. 2021, faktura č. 1 až 92
Kniha odeslaných faktur - Hlavní kniha faktur k datu 30. 9. 2021, faktura č. 20210001 až 20210077
Faktury – Faktura č. 2021400856 ze dne 8. 3. 2021 za programové moduly Kniha odeslaných faktur, Personalistika, Práce a mzdy, Výkaznictví, Kniha odeslaných faktur, instalace a cestovného v celkové výši 43 505, 55 Kč včetně DPH, dodavatel GORDIC distributor KMS softwares. r. o., IČO 47903783, uhrazena dne 17. 3. 2021, bankovní výpis ČS č. 003
Účetní doklad č. 710019 ze dne 8. 3. 2021 - zařazení na účet 018 ve výši 35 955 Kč (po odpočtu DPH)
- Faktura č. 210100227 ze dne 29. 3. 2021 za monitor, tašku, myš, notebook a nastavení v celkové výši 21 838 Kč, dodavatel SYScore s. r. o., IČO 26082870, uhrazena dne 9. 4. 2021, bankovní výpis ČS č. 004
Účetní doklad č. 710044 ze dne 21. 5. 2021 ve výši 13 638, 02 Kč - zaúčtování na účet 028
Opravný účetní doklad č. 920017 ze dne 31. 5. 2021 ve výši 1 100 Kč - doúčtování pořizovacích nákladů na účet 028
2
Bankovní výpisy - k běžným účtům ČS (2x) a ČNB k 30. 9. 2021
Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č. 003 ze dne 17. 3. 2021
Pokladní kniha za období leden až červen, pokladní doklady č. 410001 až 4100111
Pokladní doklady - č. 410076 až 410088 za měsíc červenec
Dohoda o provedení práce - Dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 na přípravu žádostí o dotaci, výplatní páska osobní č. 6 za měsíc leden, úhrada odměny po zdanění ve výši 8 415 Kč ze dne 9. 2. 2021, bankovní výpis ČS č. 002
Vnitřní předpis a směrnice - Dodatek č. 2 Vnitřní organizační směrnice pro systém zpracování účetnictví a evidenci majetku ze dne 1. 7. 2021
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze zasedání Členské schůze Mikroregionu ze dne 21. 10. 2020, 21. 4. 2021, 29. 6. 2021
- ze zasedání Rady Mikroregionu ze dne 30. 7. 2021
- Zápis z jednání 1. kontrolní komise Svazku obcí mikroregionu Stražiště ze dne 25. 3. 2021
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025, zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 20. 10. 2021 dosud, ostatní členské obce byly požádány o zveřejnění mailem dne 20. 10. 2021
- Schválený střednědobý výhled na roky 2023 - 2025 schválen členskou schůzí Mikroregionu dne 29. 11. 2021 a zveřejněn dne 2. 12. 2021 na internetových stránkách Mikroregionu
- Oznámení o zveřejnění dokumentů, zveřejněno na úředních deskách členských obcí např. Obce Zlátenka
Rozpočtová opatření - č. 3 schváleno Radou Mikroregionu dne 20. 10. 2021 a zveřejněno na internetových stránkách Mikroregionu dne 20. 10. 2021
- č. 4 schváleno Radou Mikroregionu dne 21. 12. 2021 a zveřejněno na internetových stránkách Mikroregionu dne 22. 12. 2021
Pravomoc Rady Mikroregionu schvalovat rozpočtová opatření schváleno na zasedání členských obcí dne 18. 12. 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2021
Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2021
Příloha rozvahy - sestavená k 31. 12. 2021
Kniha došlých faktur - Hlavní kniha faktur k datu 31. 12. 2021, faktura č. 1 až 135
Kniha odeslaných faktur - Hlavní kniha faktur k datu 31. 12. 2021, faktura č. 20210001 až 20210141
Faktura - č. 210100772 ze dne 4. 11. 2021 na Thinbook 15 G2 a dokovací stanici LENOVO ve výši 31 419 Kč (25 966,12 Kč bez DPH), dodavatel SYScore s. r. o., IČO 26082870, uhrazena dne 11. 11. 2021, bankovní výpis ČS č. 012
Účetní doklad č. 710115 ze dne 4. 11. 2021 - zaúčtování na účet 028 ve výši 25 966,12 Kč,
inv. č. DDHM462 - Thinbook 15 G2 ve výši 22 447,11 Kč
inv. č. DDHM463 - Dokovací stanice Lenovo ve výši 3 519,01 Kč
Bankovní výpisy - k běžným účtům ČS (2x) a ČNB k 31. 12. 2021
Účetní doklady - k bankovnímu výpisu ČS č. 012 za období od 2. 11. 2021 do 4. 11. 2021
Pokladní kniha - k 31. 12. 2021, pokladní doklady č. 410001 až 4100148
- Předávací protokol k pokladně k 31. 12. 2021 - změna osoby zodpovědné za vedení pokladny od 1. 1. 2022
Pokladní doklady - č. 410132 až 410136 (výdajové) za měsíc prosinec
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2021
- Plán inventur na rok 2021 ze dne 13. 12. 2021
- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 13. 12. 2021
- Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 24. 1. 2022
3
- Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2021
Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za pracovníky za měsíc prosinec
- Pojištění odpovědnosti za pracovníky za 4. čtvrtletí 2021
Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 27. 12. 2021 na převod projektové dokumentace pro stavbu "Odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště - místní části: Čáslavsko, Mezilesí, Salačova Lhota, Staré a Nové Vyklantice, Zhořec", převodce Obec Salačova Lhota, IČO 00249017
Podklad pro převod a zařazení do účetnictví ze dne 27. 12. 2021 - "Odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště - místní části: Čáslavsko, Mezilesí, Salačova Lhota, Staré a Nové Vyklantice, Zhořec", pořizovací cena 577 507 Kč
Účetní doklad č. 920074 ze dne 27. 12. 2021 ve výši 577 507 Kč - zaúčtování na účet 042
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze zasedání Členské schůze Mikroregionu ze dne 29. 11. 2021
- ze zasedání Rady Mikroregionu ze dne 20. 10. 2021, 16. 11. 2021, 21. 12. 2021 Ferancová Eliška Ing.
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
16.3.2022 15:42:36

Soubory ke stažení