Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 44532/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl se sídlem Důl 31, 395 01 Pacov, IČO: 47248998 za rok 2021


Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6. května 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022.


Místo provedení přezkoumání:

Obec Důl
Důl 31
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr. Arnoštka Ženčáková pověření číslo: 20215056338_5
- kontrolor: Ing. Libor Hartmann pověření číslo 20215065466_4

Podklady předložili:

Pavel Strnad - starosta
Ludmila Dušková - účetní


Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.


A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
Při dílčím přezkoumání za rok 2021: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebylo
provedeno.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021
n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y .

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.


III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 1,01 %
Podíl závazků na rozpočtu 0,54 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,18 %
Ukazatel likvidity 220,44
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 23. května 2022
RNDr. Arnoštka Ženčáková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Libor Hartmann
………………………………………….
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 23. května 2022.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis
1x Obec Důl, do datové schránky
1x Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písemnosti:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025 zveřejněný na úřední desce i internetových stránkách obce od 27. 1. 2021 do 10. 3. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 schválený zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2021 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 10. 3. 2021
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2021 stanovená zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2020, zveřejněná na internetových stránkách obce dne 10. 12. 2020
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 2. 1. 2021 do 28. 1. 2021
Rozpočet - na rok 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2021 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 27. 1. 2021
Informace (podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce a v listinné podobě zveřejněná na úřední desce obce

Rozpočtová opatření - zveřejněná na internetových stránkách obce
- schválená starostou obce
- č. 1 ze dne 26. 3. 2021 schválené starostou obce, zveřejněné dne 9. 4. 2021
- č. 9 ze dne 26. 11. 2021 schválené starostou obce, zveřejněné dne 7. 12. 2021
- pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření ze dne 29. 1. 2020
- schválená zastupitelstvem obce
- č. 10 ze dne 8. 12. 2021 schválené zastupitelstvem obce, zveřejněné dne 8. 12. 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 16. 2. 2021 do 10. 3. 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný účet za rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2021 a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 10. 3. 2021 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
Účetní závěrka obce za rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 12. 2021
Rozvaha - sestavená ke dni 31. 12. 2021
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31. 12. 2021
Hlavní kniha - analytická období 12/2021
Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2021 (faktury č. č. DF-21/00001 až VF-21/00063)
Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2021 (faktury č. VF-21/00001 až VF-21/00038)
Faktura č. 100476 (dodavatel SOMPO, a.s., IČO 25172263) ze dne 8. 7. 2021 na částku 11 265,10 Kč za kontejner plastový žlutý 2 ks, uhrazená dne 19. 7. 2021, bankovní výpis MMB č. 2021/7
Účetní doklad č. DF-21/00031 ze dne 8. 7. 2021 (zaúčtování kontejnerů na účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek)


Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2021 (2x MMB, ČNB)
Účetní doklady - k bankovnímu výpisu MMB č. 2021/12 za prosinec 2021
Účetní doklad č. VD-21/00004 ze dne 23. 12. 2021 (vyřazení mobilu v pořizovací ceně 4 135 Kč z účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek)
Pokladní deník - pro rok 2021 (doklady č. POK-21/00001 až POK-21/00077)
Pokladní doklady - za březen 2021 (doklady č. POK-21/00030 až POK-21/00032) a listopad 2021 (doklady č. POK-21/00069 až POK-21/00070)
Evidence poplatků - pro rok 2021 (komunální odpad, psi)
Seznam transferů k 31. 12. 2021

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2021
Plán inventur na rok 2021 ze dne 9. 12. 2021
Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 19. 12. 2021
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31. 1. 2022
Mzdové listy za rok 2021
Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc prosinec 2021
Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2021
Smlouva o dílo č. S22-043-0073 (dodavatel Swietelsky stavební s.r.o., IČO 48035599) ze dne 13. 8. 2021 na stavbu „Oprava komunikací v obci Důl“, cena díla 1 877 444,03 Kč vč. DPH, schválená zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2021, zveřejněná na profilu zadavatele dne 16. 8. 2021
Faktura č. 04326202 (v KDF č. 55, dodavatel Swietelsky stavební s.r.o., IČO 48035599) ze dne 25. 10. 2021 na částku 1 877 444,02 Kč vč. DPH za stavební práce na akci "Oprava místních komunikací v obci Důl", uhrazená bankovním převodem dne 22. 11. 2021 (výpis MMB č. 2021/11, účetní doklad č. GE-21/00011)
Účetní doklad č. DF-21/00055 ze dne 25. 11. 2021 (předpis faktury č. 55)
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2021, ID FV0279.0470 ze dne 12. 1. 2022
Kupní smlouva ze dne 21. 4. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26. 4. 2021, prodej pozemku p.č. 528/4 v k.ú. Důl schválen zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 8. 1. 2021 do 26. 1. 2021, kupní cena ve výši 1 750 Kč uhrazena dne 27. 4. 2021, bankovní výpis MMB č. 2021/44
Účetní doklad č. OP-21/00004 ze dne 1. 4. 2021 (vyřazení prodaného pozemku z účtu 031 – Pozemky)
Darovací smlouva ze dne 19. 1. 2021, finanční dar Centru LADA, z.s., ve výši 2 000 Kč vyplacen dne 21. 1. 2021, bankovní výpis MMB č. 2021/1
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
- ze dne 9. 12. 2020
- ze dne 27. 1., 10. 3., 26. 5., 21. 7., 13. 10. a 8. 12. 2021 Ženčáková Arnoštka RNDr.
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
23.5.2022 15:47:44

Soubory ke stažení