Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 8400/2021 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl se sídlem Důl 31, 395 01 Pacov, IČO: 47248998 za rok 2020


Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. ledna 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021.


Místo provedení přezkoumání:

Obec Důl
Důl 31
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Lenka Kalinová pověření číslo: 20205060508_4
- kontrolor: Bc. Petra Kozlíková Kolínská pověření číslo 20205050517_1
- kontrolor: Ing. Šárka Simandlová pověření číslo 20205030163_1


Podklady předložili:

Pavel Strnad - starosta
Josef Pícha - místostarosta
Ludmila Dušková - účetní


Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Obcí byly předloženy Kupní smlouvy:
Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 9. 10. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 25 m2), prodej schválen ZO dne 11. 9. 2019, záměr zveřejněn od 1. 8. 2019 do 20. 8. 2019, úhrada dne 14. 10. 2019 ve výši 1 250,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 11. 10. 2019 a zápis proveden dne 1. 11. 2019,

Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 13. 2. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 81 m2 a ST. 75 o výměře 11 m2), prodej schválen ZO dne 28. 11. 2019, záměr zveřejněn od 26. 9. 2018 do 15. 10. 2018, úhrada dne 11. 2. 2019 ve výši 4 600,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 17. 7. 2019 a zápis provede dne 16. 9. 2019,

Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 23. 4. 2019 (p.č. 590/6 o výměře 2 m2 a 490/3 o výměře 21 m2), prodej schválen ZO dne 10. 4. 2019, záměr zveřejněn od 28. 2. 2019 do 20. 3. 2019, úhrada dne 23. 4. 2019 ve výši 1 150,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 24. 4. 2019 a zápis provede dne 29. 5. 2019,

Uvedené pozemky nebyly v účetnictví odúčtovány u majetkového účtu 031 - Pozemky a rovněž nebyla provedena aktualizace evidence pozemků.

napraveno


Při dílčím přezkoumání za rok 2020: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebylo provedeno.


C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu
0,07 %
Podíl závazků na rozpočtu
1,13 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
0,33 %
Ukazatel likvidity
124,18
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)
0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 15. února 2021
Lenka Kalinová
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Petra Kozlíková Kolínská
………………………………………….
kontrolor
Ing. Šárka Simandlová
………………………………………….
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 15. února 2021.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis
1x Obec Důl
1x Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly
 

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 až 2023, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 29. 4. 2020 do 20. 5. 2020, schválen zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 20. 5. 2020 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, zveřejněna dne 28. 11. 2019 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 30. 12. 2019 do 29. 1. 2020
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2020, zveřejněn od 29. 1. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - rok 2020
schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2020
č. 1 dne 30. 3. 2020, zveřejněno od 14. 4. 2020 na internetových stránkách
č. 3 dne 10. 7. 2020, zveřejněno od 11. 7. 2020 na internetových stránkách
č. 5 dne 13. 10. 2020, zveřejněno od 15. 10. 2020 na internetových stránkách
č. 7 dne 7. 12. 2020, zveřejněno od 8. 12. 2020 na internetových stránkách
a na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20. 5. 2020 do 10. 6. 2020, schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2020 s výrokem - s výhradou. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 10. 6. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Hlavní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020
Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 (doklad. č DF-20/00001 až DF-20/00069)
Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 (dokl. č. VF-20/00001 až VF-20/00032)

Faktura - přijatá
- č. 2020096 ze dne 26. 6. 2020 (KPF 25) dodavatel PH les s.r.o. IČO 08692033 na částku 80 465 Kč vč. DPH za provedení manipulace dřevní hmoty - pozemek 101/1, uhrazena dne 28. 6. 2020 (Moneta Money Bank výpis č. 7)
- č. 101040 ze dne 14. 12. 2020 (KPF 65) dodavatel KOTT FRANTIŠEK IČO 47247231 na částku 41 140 Kč vč. DPH za montáž informačního stanoviště, uhrazena dne 15. 12. 2020 (Moneta Money Bank výpis č. 13)
- č. 200100247 ze dne 27. 12. 2020 (KPF 68) dodavatel VoKa ekologické stavby, spol. s r.o. IČO 46680331 na částku 18 332 Kč vč. DPH za provoz vodovodu v obci, uhrazena dne 28. 12. 2020 (Moneta Money Bank výpis č. 13)
Bankovní výpis - sestaveny a předloženy k 31. 12. 2020 (Moneta Money Bank, ČNB, Moneta Money Bank - spořící )

Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 (dokl. č. 20/00001 - 20/00084 příjmové a výdajové)
Pokladní doklady - za měsíce září až prosinec 2020 (dokl. č 20/00062 až 20/00084 výdajové a příjmové)
Evidence poplatků - dvě evidence předloženy ke dni 31. 12. 2020 (dvě části obce psi, poplatky, vodné stočné)
Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2020, Plán inventarizace byl schválen dne 9. 12. 2020, Proškolení komise ze dne 19. 12. 2020, Zápis o provedení inventarizace ze dne 25. 1. 2021
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc listopad a prosinec 2020
Účetnictví ostatní - účetní závěrka schválena ZO dne 10. 6. 2020 - Protokol předložen
Darovací smlouvy - Smlouva o poskytnutí daru ze dne 1. 11. 2020, obdarovaný SDH Důl, finanční dar ve výši 10 000 Kč, vyplacen dne 25. 11. 2020 výpis č. 2020/11 Moneta Bank
Darovací smlouva ze dne 24. 1. 2020, obdarovaný Centrum LADA, z.s., finanční dar ve výši 2 000 Kč, vyplacen dne 31. 1. 2020 výpis č. 2020/1 Moneta Bank
Dohody o provedení práce - ze dne 29. 9. 2020 na úklid a přípravu volební místnosti
ze dne 1. 11. 2018 na sečení a úklid trávy
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - předloženo ze dne 10. 6. 2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 27. 11. 2019, 29. 1. 2020, 20. 5. 2020, 10. 6. 2020, 8. 7. 2020, 26. 8. 2020, 9. 12. 2020, 27. 1. 2021 Kalinová Lenka
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
15.2.2021 16:40:56
Kozlíková Kolínská Petra Bc.
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
15.2.2021 16:42:30
Simandlová Šárka Ing.
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
15.2.2021 16:44:01

Soubory ke stažení