Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2013

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 19. května 2014 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Při přezkoumání hospodaření obce Důl byla zjištěna následující chyba a nedostatek:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

§ 26 odst. 1 písm. c) - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Transfery na pořzíní dlouhodobého majetku". 

Onec realizovala v roce 2013 investiční akci "Vybudování nového veřejného osvětlení", o tomto technickém zhodnocení ve výši 276 702,- Kč bylo účtováno správně na účtu 021 - Stavby. Tato investiční akce byla spolufinancována investiční dotací od Kraje vysočina ve výši 109 000,- Kč (obdržena dne 7.11.2023), dotace byla správně zaúčtována na výnosový účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů, obec však k 31.12.2023 neúčtovala o tomto transferu na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.