Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 46261/2020 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl se sídlem Důl 31, 395 01 Pacov, IČO: 47248998 za rok 2019


Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. května 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 20. května 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 20. května 2020.

Místo provedení přezkoumání: Obec Důl, Důl 31, 395 01 Pacov

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miluše Procházková pověření číslo: 20195084321_13
Podklady předložili: Pavel Strnad - starosta
Ludmila Dušková - účetní


Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly zjištěny následující chyby a nedostatky.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 - Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví.

Obcí byly předloženy Kupní smlouvy:
Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 9. 10. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 25 m2), prodej schválen ZO dne 11. 9. 2019, záměr zveřejněn od 1. 8. 2019 do 20. 8. 2019, úhrada dne 14. 10. 2019 ve výši 1 250,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 11. 10. 2019 a zápis provede dne 1. 11. 2019,
Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 13. 2. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 81 m2 a ST. 75 o výměře 11 m2), prodej schválen ZO dne 28. 11. 2019, záměr zveřejněn od 26. 9. 2018 do 15. 10. 2018, úhrada dne 11. 2. 2019 ve výši 4 600,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 17. 7. 2019 a zápis provede dne 16. 9. 2019,
Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 23. 4. 2019 (p.č. 590/6 o výměře 2 m2 a 490/3 o výměře 21 m2), prodej schválen ZO dne 10. 4. 2019, záměr zveřejněn od 28. 2. 2019 do 20. 3. 2019, úhrada dne 23. 4. 2019 ve výši 1 150,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 24. 4. 2019 a zápis provede dne 29. 5. 2019,
Uvedené pozemky nebyly v účetnictví odúčtovány u majetkového účtu 031 - Pozemky a rovněž nebyla provedena aktualizace evidence pozemků.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Obec s návrhem rozpočtu na rok 2018 nezveřejnila rozpočet schválený na rok 2017 a plnění rozpočtu na rok 2017.
napraveno
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 dne 24.01.2018. Zveřejnění schváleného rozpočtu na internetových stránkách bylo doloženo až dne 19.03.2018. Tím nebyla dodržena zákonná 30-ti denní lhůta pro zveřejnění.
napraveno
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29.11.2017 pravidla rozpočtového provizoria, která však nebyla zveřejněna na internetových stránkách obce.
napraveno
Při dílčím přezkoumání za rok 2019: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebylo provedeno.

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2019
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
Nedostatky, spočívající v neúplnosti vedení účetnictví
- Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví. (neúplné)
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
Podíl závazků na rozpočtu 1,36 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,17 %
Ukazatel likvidit 224,57
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 %
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.


Důl 20. května 2020
Za Krajský úřad Kraje Vysočina
Miluše Procházková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Důl s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 20. května 2020.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 2 strany.


Pavel Strnad 
starosta

Rozdělovník:
1x Obec Důl, 1x Krajský úřad Kraje Vysočina

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na rok 2020 až 2022, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13. 3. 2019 do 15. 2. 2019, schválen ZO dne 10. 4. 2019,
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 11. 4. 2019 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Pravidla rozpočtového provizoria - předložena na období leden 2019 - schválena zastupitelstvem obce (ZO) dne 28. 11. 2018, zveřejněna na elektronické úřední desce od 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 29. 12. 2018 do 23. 1. 2019 (údaje roku 2018 byly zveřejněny)

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen ZO dne 23. 1. 2019 zveřejněn od 30. 1. 2019
na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: pravomoc pro starostu byla schválena v předchozích letech (do výše 80 tis.) a následně ZO dne 29. 1. 2019 (do výše 500 tis.)
č. 4 dne 27. 10. 2019, zveřejněno od 11. 11. 2019 na internetových stránkách
č. 5 dne 27. 11. 2019, zveřejněno od 9. 12. 2019 na internetových stránkách
č. 7 dne 21. 12. 2019, zveřejněno od 12. 1. 2020 na internetových stránkách
- na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (Zpráva .byla zveřejněna samostatně a jednorázově) zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 28. 5. 2019 do 19. 6 2019, schválen ZO dne 19. 6. 2019 s výrokem - bez výhrad
Schválený závěrečný účet zveřejněn od 20. 6. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 31. 12. 2019
Rozvaha - předložena ke dni 31. 12. 2019
Příloha rozvahy - předložena ke dni 31. 12. 2019
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (č. DF 19/00001- 60)

Faktura:
- Fa/doklad č. 1902295 ze dne 20. 2. 2019 ve výši 13 576,- Kč - KEO 4 a Pokladna, dodavatel: Alis Česká Lípa IČO 00672416, úhrada dne 21. 2. 2019 (Moneta Bank),
- Fa/doklad č. 2019046 ze dne 4. 12. 2019 ve výši 12 705,- Kč - pasport komunikací, dodavatel: Consulting Pacov IČO 28104897, úhrada dne 5. 12. 2019 (Moneta Bank)
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 (ČNB, MONETA Bank a spořící účet MONETA Bank)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2019
Pokladní doklady - č. 78 - 87 za prosinec 2019
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2019 (poplatky za odpady a poplatky ze psů, stočné)
Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12. 2019 - přírůstky a úbytky u účtů č. 018, inventární karta IČ 1/60 ve výši 13 576,- Kč - KEO 4, zařazeno dne 20. 2. 2019
inventární karta IČ 1/61 ve výši 12 705,- Kč - pasport komunikací, zařazeno dne 4. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2019
- Plán inventur ze dne 6. 12 2019,
- Školení inventarizační komise ze dne 20. 12. 2019,
- Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace sumář za období 12/2019
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019, schválení výše odměn neuvolněným členům schválena na ustavujícím zasedání ZO dne 31. 10. 2018

Smlouvy o převodu majetku:
- Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 9. 10. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 25 m2), prodej schválen ZO dne 11. 9. 2019, záměr zveřejněn od 1. 8. 2019 do 20. 8. 2019, úhrada dne 14. 10. 2019 ve výši 1 250,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 11. 10. 2019 a zápis provede dne 1. 11. 2019,
- Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 13. 2. 2019 (p.č. 590/1 o výměře 81 m2 a St. 75 o výměře 11 m2), prodej schválen ZO dne 28. 11. 2019, záměr zveřejněn od 26. 9. 2018 do 15. 10. 2018, úhrada dne 11. 2. 2019 ve výši 4 600,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 17. 7. 2019 a zápis provede dne 16. 9. 2019,
- Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 23. 4. 2019 (p.č. 590/6 o výměře 2 m2 a 490/3 o výměře 21 m2), prodej schválen ZO dne 10. 4. 2019, záměr zveřejněn od 28. 2. 2019 do 20. 3. 2019, úhrada dne 23. 4. 2019 ve výši 1 150,- Kč (Moneta Bank), právní účinky ke dni 24. 4. 2019 a zápis provede dne 29. 5. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 23. 1., 10. 4, 19. 6., 11. 9., 27. 11. 2019
Zápisy z jednání výborů:
- kontrolní výbor ze dne 9. 4., 10. 9. a 31. 12. 2019
- finanční výbor ze dne 9. 4., 18. 6. a 26. 11. 2019

Účetní závěrka - obce za rok 2018 schválena ZO dne 19. 6. 2019 - Protokol o schválení byl předložen

Vyhlášky - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ....komunálních odpadů s účinkem od 1. 1. 2020, vyvěšeno na úřední desce dne 28. 11. 2019 - poplatek ve výši 800,- Kč
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku s účinkem od 1. 1. 2020, vyvěšeno na úřední desce dne 28. 11. 2019 - poplatek ve výši 40,- Kč za jednoho a následného 60,- Kč

Soubory ke stažení