Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.2/2024, konaného dne 17. 5. 2024, od 18:00 hodin.

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno 17. 5. 2024 v18:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 5. 2024 do 18. 5. 2024. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (100%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomni: 7

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Hosté: 1

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu Michala Hojsáka a Tomáše Štivu a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva.

K návrhu programu byl předsedajícím vznesen návrh na doplnění bodu 3 programu o rozpočtové opatření č.3, další návrh na doplnění programu o bod č. 10 Nákup nůžkového stanu pro kulturní akce vNové Vsi podal Tomáš Štiva. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje doplnění programu.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 (z2/2024/u1) bylo schváleno.

Dále dal předsedající hlasovat o schválení programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú. Důl
 3. Rozpočtové opatření č.1/2024, č.2/2024, č.3/2024
 4. Zálohování dat
 5. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
 6. Nákup zahradního traktůrku
 7. Prodej traktůrku Stiga
 8. Likvidace odpadů od rybníka Dolák
 9. Dopravní značení Nová Ves
 10. Nákup nůžkového stanu pro kulturní akce vNové Vsi
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 (z2/2024/u2) bylo schváleno.

 

 1. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú. Důl

Předsedající předal hlas Josefovi Píchovi. Josef Pícha 4. 4. 2024 obvolával zastupitele ohledně schválení přípravy půdy před zalesněním. Plocha 0,23ha á 33tis/ha. O dotaci je požádáno, dotace je 70%. Realizaci provedla ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s., Na Lánech 491, Litomyšl. Dále informoval, že projekty na zalesnění jsou ve zpracování a nabídky budou předloženy na příštím zastupitelstvu. Projekty zpracovává Matěj Houška z PH les s.r.o. a Tomáš Hlásek z Lidmáně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje úhradu faktury za mechanizovanou přípravu půdy ve výši 9183,9 vč. DPH od ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 (z2/2024/u3) bylo schváleno.

 

 1. Rozpočtové opatření č.1/2024, č.2/2024, č.3/2024

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 1/2024, č.2/2024 a č. 3/2024, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 1/2024, č. 2/2024 a č. 3/2024 na vědomí.

 

 1. Zálohování dat

Předsedající obeznámil přítomné snabídkou Microcomp na NAS WD MyCloud EX2 Ultra 4TB NAS (2x 2TB) za 8295,- Kč + DPH. Doposud se zálohuje pouze na flash, což již není považováno za bezpečnou metodu, stejně tak online zálohování není pro obce vhodné.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nového NAS serveru od firmy Microcomp.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 (z2/2024/u4) bylo schváleno.

 

 1. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl

Předsedající seznámil přítomné stím, že dle nové metodiky musí být projekt na ČOV realizován ve stupni pro územní a stavební řízení vjedné fázi. Na projet se bude žádat dotace 65%, tzn. 338.195,- vč. DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl ruší usnesení z1/2024/u4 zminulé schůze a schvaluje vypracování projektu společného pro územní a stavební řízení od společnosti VOKA ve výši 430.000,- bez DPH.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 (z2/2024/u5) bylo schváleno.

 

 1. Nákup zahradního traktůrku

Předsedající informoval zastupitele o tom, že stávající traktůrek není na rozsah udržovaných ploch dostačující. Dále předal slovo Josefu Píchovi, který má dvě nabídky na traktůrky 1) Stiga Pacov za cenu 129.990,- bez DPH, 2) Vaněk zObrataně StarJet P4 za140.000,- bez DPH. Josef Pícha doporučuje vzít traktůrek od dodavatele zObrataně, který má lepší servis a na traktůrek jsou dobré reference od místních.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup traktůrku StarJet P4 a pověřuje starostu zažádáním o dotaci, vnávaznosti na to současně schvaluje rozpočtové opatření č.4/2024.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 (z2/2024/u6) bylo schváleno.

 

 1. Prodej traktůrku Stiga

Předsedající informoval zastupitele o tom, že stávající traktůrek by se měl prodat. To, že Obec má záměr prodat traktůrek Stiga, bude vyvěšeno na úřední desce. Zájemci se mohou hlásit do 17. 6. 2024 a bude prodáno nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena 5.000,-.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vyvěšení záměru prodat traktůrek Stiga za min. cenu 5.000,- suzávěrkou příjmu nabídek 17. 6. 2024 a vyhodnocením nabídek 19. 6. 2024.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 (z2/2024/u7) bylo schváleno.

 

 1. Likvidace odpadů od rybníka Dolák

Předsedající předal slovo Romanu Sůvovi, který se byl poptat u poskytovatele technických služeb pro Pacov firmu Lesotech s.r.o., Nádražní 915, 395 01 Pacov. Nabídková cena za jeden vývoz je 650,- Kč.

Vývozy by se objednávaly na zavolání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby odpad od rybníka Dolák likvidovala firma Lesotech s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 (z2/2024/u8) bylo schváleno.

 

 1. Dopravní značení Nová Ves

Předsedající obeznámil zastupitele susnesením PČR, že povolí pouze variantu umístění značek začátek a konec obce tzn. 2 značky normální a 2 značky poloviční na účelovou komunikaci. Starosta navrhuje, jestli by nebylo lepší umístit místo značek zrcadlo na křižovatku u kapličky. Starosta prověří možnost zrcadla a hlasování se odsune na další zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přesun hlasování o tomto bodě na příští zasedání.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 (z2/2024/u9) bylo schváleno.

 

 1. Nákup nůžkového stanu pro kulturní akce v Nové Vsi

Předsedající předal slovo Tomáši Štivovi, který sdělil zastupitelům, že se informoval u Pacovských hasičů, kteří stany půjčují a doporučili mu stan Deluxe (katalogový kód 2641) 3x6m, včetně zástěn okolo, sprůchozí výškou 1,9m a hmotností 50kg, který se dá složit do kostky a vejdou se pod něj 3 pivní sety. Dodavatel např. partystany-altany.cz, cena do 13tis vč. DPH a dopravy. Stan bude umístěn vbudově OÚ Důl a bude na žádost kdispozici stejně jako pivní sety, které jsou taktéž uskladněny vbudově OÚ Důl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nůžkového stanu.

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 (z2/2024/u10) bylo schváleno.

 

 1. Diskuze

Nikdo zpřítomných neměl žádný příspěvek do diskuze.

 

 1. Usnesení

Výpis usnesení ze zasedání č.2/2024 Zastupitelstva obce Důl ze dne 17. 5. 2024:

 

z2/2024/u1: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje doplnění programu.

z2/2024/u2: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú. Důl
 3. Rozpočtové opatření č.1/2024, č.2/2024, č.3/2024
 4. Zálohování dat
 5. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
 6. Nákup zahradního traktůrku
 7. Prodej traktůrku Stiga
 8. Likvidace odpadů od rybníka Dolák
 9. Dopravní značení Nová Ves
 10. Nákup nůžkového stanu pro kulturní akce vNové Vsi
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr

z2/2024/u3: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje úhradu faktury za mechanizovanou přípravu půdy

ve výši 9183,9 Kč vč.DPH od ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

z2/2024/u4: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nového NAS serveru od firmy Microcomp.

z2/2024/u5: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl ruší usnesení z1/2024/u4 zminulé schůze a schvaluje vypracování projektu společného pro územní a stavební řízení od společnosti VOKA ve výši 430.000,- bez DPH.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci.

z2/2024/u6: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup traktůrku StarJet P4 a pověřuje starostu zažádáním o dotaci, vnávaznosti na to současně schvaluje rozpočtové opatření č.4/2024.

z2/2024/u7: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vyvěšení záměru prodat traktůrek Stiga za min. cenu 5.000,- suzávěrkou příjmu nabídek 17. 6. 2024 a vyhodnocením nabídek 19. 6. 2024.

z2/2024/u8: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby odpad od rybníka Dolák likvidovala firma Lesotech s.r.o.

a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

z2/2024/u9: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přesun hlasování o tomto bodě na příští zasedání.

z2/2024/u10: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nůžkového stanu.

 

 1. Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne 17. 5. 2024.

Zapisovatelka: ……………………………………….

Michaela Bezděková

 

Ověřovatelé:

………………………………………. dne ……………………………………….

Michal Hojsák

………………………………………. dne ……………………………………….

Tomáš Štiva

 

Starosta:

………………………………………. dne ……………………………………….

Pavel Strnad