Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl
Zastupitelstvo obce Důl


Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.6/2023, konaného dne 13. 12. 2023, od 17:00 hodin.

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 13. 12. 2023 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (100%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 • Přítomni: 7
 • Omluveni: 0
 • Neomluveni: 0
 • Hosté: 2


Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslav Bartoš a Michal Hojsák a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.


Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění rozpočtového opatření č. 9 do bodu 3 a přidání bodu Plán inventur na rok 2024 jako bod 4.
Předsedající dal hlasovat.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Uplatnění změny č.1 územního plánu Důl
3. Rozpočtové opatření č.8/2023 a č.9/2023
4. Plán inventur na rok 2024
5. Osazení dopravního značení Nová Ves
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2024
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Výsledek hlasování:

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 (z6/2023/u1) bylo schváleno.


2. Uplatnění změny č.1 územního plánu Důl
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

Usnesení č. 2 (z6/2023/u2) bylo vydáno.

3. Rozpočtové opatření č.8/2023 a č.9/2023
Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 8/2023 a č. 9/2023, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 8/2023 a č. 9/2023 na vědomí.
 

4. Plán inventur na rok 2024
Předsedající předložil zastupitelstvu plán inventur vypracovaný paní účetní Ludmilou Duškovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předložený plán inventur.

Výsledek hlasování:

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 (z6/2023/u3) bylo schváleno.
 

5. Osazení dopravního značení Nová Ves
Pověření zástupci z Nové Vsi (Štiva, Bartoš) jednali se zástupcem PČR (Mlčoch), který jim sdělil, že není schopen rozhodnout bez místního šetření o vhodnosti dopravního značení. Navrhuje realizovat místní šetření po novém roce. Zástupci z Nové Vsi dohodnou s PČR termín, který předem oznámí starostovi.
 

6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2024
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 25. 11. 2023. Předsedající podrobně seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2024, který koresponduje s návrhem rozpočtu. Rozpočet předložil k nahlédnutí přítomným členům zastupitelstva. Celkové příjmy ve výši 1.550.000,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 1.550.000,00 Kč. Předsedající detailněji vysvětlil zastupitelům jednotlivé položky rozpočtu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočet obce na rok 2024.

Výsledek hlasování:

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 (z6/2023/u4) bylo schváleno.
 

7. Diskuze
P. Šimon z Nové Vsi si stěžuje na osvětlení, které údajně bliká dva měsíce. Blikalo pod Kocmanovými, což již je opraveno. Aktuálně bliká na Jonášově domu, respektive zhasíná. Petr Sůvů na Novou Ves dojede s plošinou až se vyléčí, závadu má nahlášenou.
Voda na Kuňovce je se silným zákalem, problém od léta stále přetrvává. Odběratelům (p.Šrámek, p.Hojsák) bylo doporučeno podat oficiální reklamaci přímo na provozovatele VoKa–ekologické stavby, spol. s r.o., Humpolec, v souladu s reklamačním řádem.
P. Hojsák z Kuňovky uvádí, že se nevyváží plast a papír, byl upozorněn, že došlo v průběhu roku ke změně vývozů ze strany SOMPO a změna byla vyvěšena na nástěnkách a na webu, což zřejmě nezaznamenal.

8. Usnesení
Výpis usnesení ze zasedání č.6/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 13. 12. 2023:

z6/2023/u1: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
10. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
11. Uplatnění změny č.1 územního plánu Důl
12. Rozpočtové opatření č.8/2023 a č.9/2023
13. Plán inventur na rok 2024
14. Osazení dopravního značení Nová Ves
15. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2024
16. Diskuze
17. Usnesení
18. Závěr

z6/2023/u2: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

z6/2023/u3: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předložený plán inventur.

z6/2023/u4: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočet obce na rok 2024.

9. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2023.

Zapisovatelka: ………………………………………. Michaela Bezděková

Ověřovatelé:
………………………………………. dne ……………………………………….
Miroslav Bartoš
………………………………………. dne ……………………………………….
Michal Hojsák

Starosta:
………………………………………. dne ……………………………………….
Pavel Strnad

Soubory ke stažení