Přejít k hlavnímu obsahu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107
odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) a ust. § 115 odst. 18 vodního zákona, zveřejňuje, v souladu s ustanovením § 115a
vodního zákona a ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy,
včetně odůvodnění, ve věci:

Změny stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje
vodárenské nádrže Švihov na Želivce
dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí
Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO:70889953.

Soubory ke stažení