Přejít k hlavnímu obsahu

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, následující
opatření obecné povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Návrh odůvodnění:
Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního
hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Část území České republiky
byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrští, která má rovněž za následek rozsáhlé
kalamitní poškození lesních porostů.
Ad 1)
Rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou mimořádnými
okolnostmi, resp. nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 lesního
zákona. Za takové situace je orgán státní správy lesů oprávněn nařídit vlastníkům lesů
opatření k odstranění nebo ke zmírnění jejich následků, v dané souvislosti konkrétně
zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých [§ 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona] a
stanovit rozsah a termín jejich zpracování.
55197/2017-MZE-16212 2
Zmíněnou kalamitou jsou nejvíce postiženy smrkové a borové porosty, proto se nařízení
vztahuje pouze na dřeviny rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.).
Vzhledem k tomu, že kalamitní situace v lesích se týká v různé míře prakticky celého území
České republiky, je orgánem státní správy lesů, věcně příslušným k nařízení opatření
Ministerstvo zemědělství, a to podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona.
Nahodilé těžby budou všemi vlastníky lesů i nadále plynule zpracovávány tak, jak to
předpokládá ustanovení § 33 odst. 1, věta prvá, lesního zákona.
Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí vytěžení stromů
napadených hmyzími škůdci, ale i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále
včasné provedení opatření vedoucích k účinnému zahubení podkorního hmyzu (kůrovců),
který se pod kůrou napadených stromů vyvíjí.
Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve
stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky, nebo smluvně zajištěnými
dodavatelskými kapacitami.
Ad 2)
Opatření ad 1) se nevztahuje na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem,
které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí.
Opatření ad 1) se nevztahuje na těžby mimořádné [§ 2 písm. o) lesního zákona] a rovněž na
těžbu vánočních stromků.
Ad 3)
Platnost opatření obecné povahy se stanoví v případě odstavce 1 písm. a) do 31. prosince
2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
Ad 4)
Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, a to z důvodu hrozby vážné újmy veřejnému zájmu
představované dalším šířením kalamitně přemnoženého podkorního hmyzu v případě, že
nedojde ke zpracování nahodilých těžeb v uvedených termínech.

Návrh poučení:
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou proti tomuto návrhu opatření obecné
povahy podat vlastníci lesů písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění tohoto návrhu. Námitky se podávají k Ministerstvu zemědělství, Odboru
hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Návrh účinnosti:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst.
1 správního řádu).

Ing. Petr Bureš
ředitel odboru
v z. Ing. František Pásek
Otisk úředního razítka
55197/2017-MZE-16212 3
Vyvěšeno dne 14. 9. 2017, č.j. 55197/2017-MZE-16212

Soubory ke stažení