Přejít k hlavnímu obsahu

Číslo jednací: 085 EX 8080/15-243

U s n e s e n í
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,
www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 5 EXE
942/2015-25, ze dne 5.8.2015, které vydal Okresní soud v Pelhřimově, kterým byl soudní exekutor pověřen k návrhu
oprávněného:


Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609
proti povinným:


1. ALEŠ KORUNKA, Nová Ves 12, 39501, Důl, nar.30.11.1976, zast. obecným zmocněncem Petr Blažek, Ing., Za
sídlištěm 449, 25241, Dolní Břežany, nar.17.09.1975,
2. PETRA KORUNKOVÁ, Nová Ves 12, 39501, Důl, nar.18.08.1973
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .........................................................................821860,50 Kč s příslušenstvím

rozhodl na základě § 52 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
t a k t o:
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 085 EX 8080/15-23,
který nabyl právní moci dnem 14.11.2015, se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
V souladu s ustanovením § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„o.s.ř.“ nařizuji jednání k provedení dražby nemovitých věcí povinného a stanovím:

I.
Nařizuje se první elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu
http:// www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9.4.2018 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 9.4.2018 ve 13:00 hod. Dražba se však koná do doby,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li
od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu
www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.

II.
Předmětem dražby jsou nemovité věci ve společném jmění povinného: 1. ALEŠ KORUNKA, Nová Ves 12, 39501, Důl,
nar.30.11.1976 a jeho manželky povinné: 2. PETRA KORUNKOVÁ, Nová Ves 12, 39501, Důl, nar.18.08.1973, tj.:
nemovité věci zapsané na LV 173, kat. území Důl, obec Důl, okres Pelhřimov
K nemovitým věcem náleží následující příslušenství: oplocení, stodola.
Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi najednou jako jeden dražební celek.
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031, fax:266 032 032,ID DS:qjzg82q

III.
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz
přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. VI.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“,
nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro
dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na
portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu
www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se
k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen . V případě právnické
osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo
jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny
prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad
o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti
měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu epodatelna@
exekucepraha.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: qjzg82q;
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence nebo
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Praha 9, Pod Pekárnami 245/10.

IV.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí byla určena usnesením soudního exekutora č.j. 085 EX 8080/15-143 ze dne
8.6.2017 částkou ve výši 969.000,- Kč, a to na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o. č. ZP-13743 ze dne
23.5.2017, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi
spojených.

V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí částkou ve výši 646.000,- Kč.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko
„Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou řazeny chronologicky a časově za
sebou a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro
aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítka nebo
odkazem „Aktualizovat“ (F5). Minimální výše příhozu je stanovena částkou 1.000,-Kč.

VI.
Výši jistoty určuji (max. třemi čtvrtinami nejnižšího podání) na částku 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených
nemovitých věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nebo na účet
soudního exekutora č. 1251007551/5500, vedený u Raiffeisenbank pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo
fyzické osoby – účastníka dražby nebo IČO právnické osoby – účastníka dražby a specifickým symbolem, kterým je číslo
jednací bez lomítka, tedy 808015. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před
zahájením elektronické dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Platba musí být provedena pod
variabilním symbolem, kterým bude rodné číslo nebo IČ zájemce o koupi dražených nemovitostí. Dražitel na portálu
www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. III. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě, a
s uvedením variabilního symbolu, kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické
osoby její rodné číslo.
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031, fax:266 032 032,ID DS:qjzg82q
O splnění povinnosti složit dražební jistotu bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu,
kterou označí při své registraci na portálu www.exdrazby.cz.

VII.
Na nemovitých věcech neváznou věcná břemena nebo nájemní práva, která by prodejem v dražbě nezanikla.

VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci (vydražený dražební celek) dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhu na předražek (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.); byl-li však podán
takový návrh, nemovité věci s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno
usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu. Předražitel se
stává vlastníkem vydražených nemovitých s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

IX.
Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má k nemovitým věcem nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané
v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného
břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne
příklepem.

X.
Soudní exekutor u p o z o r ň u j e, že oprávněný a další věřitelé povinného se mohou domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže
je přihlásí u soudního exekutora nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání. Přihláška musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby,
c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří,
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky.
K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou
zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, nebude přihlíženo.

XI.
Soudní exekutor u p o z o r ň u j e oprávněného, další věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených
pohledávkách, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání (§69 e.ř. ve spojení s §
336p odst. 1 o.s.ř.); k námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo.

XII.
Soudní exekutor u p o z o r ň u j e dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražených nemovitých věcech.

XIII.
Soudní exekutor u p o z o r ň u j e osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Ten kdo chce uplatnit při dražbě své předkupní právo,
musí je prokázat listinami – jejich originálem nebo úředně ověřenou kopií, doručenými soudnímu exekutorovi nejpozději
dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda je předkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na
portálu www.exdrazby.cz.

XIV.
Po skončení dražby bude v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz zveřejněna osoba, která učinila
nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podání, bude příklep udělen tomu, komu
svědčí předkupní právo, jinak tomu dražiteli, který podání učinil jako první. Tato osoba bude zveřejněna jako osoba
s nejvyšším podáním.

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (336c odst. 5) o.s.ř.).
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031, fax:266 032 032,ID DS:qjzg82q
Soudní exekutor upozorňuje, že dle § 1 odst. 1 písm. b) zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tedy vydražitel.
Usnesení o příklepu, a případně usnesení o předražku, se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na
portálu www.exdrazby.cz a doručí osobám dle § 336k o.s.ř. (§ 336ja odst. 5 o.s.ř.).
Usnesení se doručuje do vlastních rukou oprávněnému a těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění (sp. zn.
oprávněného: ), povinnému, manželu povinného, je – li nemovitá věc v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi
známo, že mají k nemovitým věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své
vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly.
Usnesení se dále doručuje finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovité věci a v jejichž obvodu
má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen, těm, kdo
vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění, příslušnému
katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu jsou nemovité věci.
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyvěsí na úřední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní úřad, v jehož
obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
V Praze dne 21.12.2017
Otisk úředního razítka
Soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek, v.r.
Vyřizuje: JUDr. Veronika Krbcová
Za správnost:
Martina Niklová
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031, fax:266 032 032,ID DS:qjzg82q

Soubory ke stažení