Přejít k hlavnímu obsahu

Město Pacov
Rada města


NAŘÍZENÍ č. 2/2020,o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pacov LHO I. a II

Rada města Pacov se na své schůzi dne 13. 5. 2020 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), v platném znění, v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:


Čl. I
1) Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Pacov, který zahrnuje tato katastrální území: Čáslavsko, Štědrovice, Velká Ves, Lukavec u Pacova, Vyklantice, Buřenice, Mezilesí, Týmova Ves, Útěchovice pod Stražištěm, Radějov u Buřenic, Salačova Lhota, Bratřice, Velká Chyška, Lesná u Velké Chyšky, Těchobuz, Jetřichovec, Zhoř u Pacova, Zhořec u Pacova, Bedřichov u Zhořce, Kyjov u Buřenic, Velká Rovná, Cetoraz, Pacov, Roučkovice, Samšín, Přáslavice, Důl, Pošná, Proseč u Pošné, Zahrádka u Pošné, Hrobská Zahrádka, Obrataň, Šimpach, Eš, Nízká Lhota, Zlátenka, Vysoká Lhota, Kámen u Pacova, Věžná, Brná, Sudkův Důl, Bezděčín u Obrataně, Moudrov, Vintířov, Dobrá Voda u Pacova.
2) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, jako orgán státní správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný dle § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování LHO hradí stát.
3) LHO budou zpracovány bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Platnost LHO pro výše uvedené území je stanovena na 10 let a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031.

Čl. II
1) Vlastníci lesů na výše uvedeném území mají právo uplatnit u Městského úřadu Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče, písemně své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.
2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další
právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být
dotčeny.
3) Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2020. V uvedeném
termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního
hospodářského plánu.

Čl. III
1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a jeho účinnost končí dnem 31. 12.
2020.
2) Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů příslušných pro katastrální
území uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.
................................. .................................
Ing. Lukáš Vlček Tomáš Kocour
starosta místostarosta
 

Soubory ke stažení