Přejít k hlavnímu obsahu

tel.: 564 602 198, fax: 564 602 425, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů oznamuje,
že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákon, za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s § 171 až 174 správního řádu na svém zasedání dne 8. 9. 2020 usnesením 0475/05/2020/ZK rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.

V souladu s § 42c stavebního zákona krajský úřad dále oznamuje zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci.

Vzhledem k rozsahu dokumentace vydané Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č. 4 ZÚR KrV) a dokumentace Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a po rozhodnutí soudu (dále jen Úplné znění ZÚR KrV) není možno tyto dokumentace kompletně zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a úředních deskách dotčených obecních úřadů. Krajský úřad v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona, § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 164 stavebního zákona oznamuje, že každý může do Aktualizace č. 4 ZÚR KrV, odůvodnění, dokladové dokumentace a Úplného znění ZÚR KrV nahlédnout u správního úřadu, který opatření obecné povahy vydal, tj. v listinné podobě na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru
územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava a dále na internetových stránkách kraje: www.kr-vysocina.cz, portál územního plánování a stavebního řádu → Oddělení územního plánování → Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina → Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplné znění Zásad územního rozvoje po této aktualizaci.

V souladu s § 42c stavebního zákona nabývá Aktualizace č. 4 ZÚR KrV účinnosti dnem doručení této aktualizace a úplného znění po této aktualizaci veřejnou vyhláškou. Dle § 25 odst. 3 správního řádu se písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. Rozhodné pro počítání lhůt je vyvěšení na úřední desce
krajského úřadu. Dále bude veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů dotčených obcí.

Úplné znění ZÚR KrV opatřené záznamem o účinnosti bude poskytnuto stavebním úřadům Kraje Vysočina, úřadům územního plánování Kraje Vysočina, krajským úřadům sousedních krajů (KrÚ Jihočeského kraje, KrÚ Jihomoravského kraje, KrÚ Pardubického kraje a KrÚ Středočeského kraje) a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ing. Petr Průža
vedoucí oddělení územního plánování
Číslo jednací: KUJI 101474/2020
Spisový znak: 119/2016 - 669

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dnů na úřední desce
Krajského úřadu – Obecního úřadu – Magistrátu města*)
 

Soubory ke stažení